Tõstamaa kandi külad

ja külakeskused

Osavalla territooriumil asub Tõstamaa alevik ja 19 küla, sh asustatud saar Manilaid. Tõstamaa osavallas elab 2017. aasta 1. jaanuari seisuga 1310 inimest. Osavalla suurim keskus ja ainuke tiheasustusala on Tõstamaa alevik, mis on üks Pärnu maakonna kolmanda astme keskustest.

Lisaks Tõstamaale on osavallas ajalooliselt välja kujunenud piirkonnad Kõpu – Pootsi, Seliste, Kastna ja Tõhela. Küladele on külarahvas valinud külavanemad.

Osavallas tegutseb mitmeid külaseltse – Tõhela, Kastna, Seliste ja Kavaru. Osavalla elanikud, ettevõtjad, asustused on aktiivsed, ametlikult lisaks külaseltsidele tegutsevad kolm kogudust, neli sihtasutust ning ka teisi erinevatel eesmärkidel loodud arenduskeskuseid ja seltse.

Lisaks on osavalla elanikud aktiivsed mitmete ülemaakonnaliste mittetulundusühingute, sihtasutuste tegevuses (MTÜ Pärnumaa Kodukant, MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu, SA Kihnu Kultuuriruum).

Külad

Külaseltsid