Huvikooli põhikiri

Kinnitan

...........................

Toomas Mitt

Tõstamaa Mõisa Huvikooli direktor ja SA Tõstamaa Mõis juhatuse liige

29. aprill 2014 a.

ERAHUVIKOOLI  TÕSTAMAA MÕISA HUVIKOOLI PÕHIKIRI

1. Üldsätted

1.1 SA Tõstamaa Mõis, registrikood 900004668, (edaspidi pidaja) poolt asutatud erakooli nimi on TÕSTAMAA MÕISA HUVIKOOL (edaspidi kool).

1.2. Kool on erahuvikool, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ja pakub huviharidust erinevates valdkondades.

1.3 Kooli asukoht on Kalli mnt. 13, Tõstamaa, Pärnu Maakond, 88101 www.mois.tostamaa.ee

1.4 Kooli asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeel on eesti keel.

1.5 Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

2. Struktuur

2.1 Koolil on oma õppenõukogu.

2.1.1 Õppenõukogu tegevust juhib kooli direktor, kellele alluvad õppenõukogu liikmed.

2.1.2 Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

2.1.3 Huvikooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

2.1.4 Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

2.2  Koolis valitakse igal õppeaastal hoolekogu.

2.2.1 Huvikooli hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja kooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes. Kooli pidaja moodustab viie- kuni üheksaliikmelise hoolekogu.

2.2.2 Hoolekogu liikmed on kooli pidaja ja huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad, õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja, õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja, lastevanemate esindaja.

2.3 Huvikooli hoolekogu ülesanded on:

2.3.1 Hoolekogu teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle;

2.3.2 Hoolekogu kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale;

2.3.3 Hoolekogu kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale;

2.3.4 Hoolekogu teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;

2.3.5 Hoolekogu teeb ettepanekuid huvikooli põhikirja muutmiseks.

2.3.6 Huvikooli hoolekogu teeb üksikküsimustes otsuseid.

3. Direktori pädevus ja ülesanded, direktori määramise ja tagasikutsumise kord ja volituste kestus

3.1 Kooli direktori pädevus:

3.1.1 Direktor juhib kooli. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

3.2 Kooli direktori ülesanded:

3.2.1 Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.

3.2.2 Direktor esitab pidajale kord aastas ülevaate kooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.

3.2.3 Direktor esitab põhikirja muutmisettepanekud kinnitamiseks pidajale.

3.2.4 Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

3.3 Direktori määramise ja tagasikutsumise otsustab pidaja.

3.4 Pidaja võib direktori sõltumata põhjusest tagasi kutsuda töölepingu seaduses ettenähtud alustel. Direktor võib tagasi astuda sõltumata põhjusest isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal 2 kuulise etteteatamise ajaga.

4. Põhikirja muutmise kord

4.1 Kooli põhikirja muudatused kinnitab pidaja.

5. Õppekorralduse alused

5.1 Õppekorralduse aluseks on kooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad.

5.2 Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

5.2.1 õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;

5.2.2 õpingute alustamise tingimused;

5.2.3. õppeainete loendi ja mahu ainepunktides või õppepäevades;

5.2.4. ainekavad;

5.2.5. õppeainete valiku võimalused ja tingimused;

5.2.6. õppeetappide (rühm, klass, kursus vms) ja erakooli lõpetamise nõuded.

5.3 Õppetöö viiakse läbi 1 õppeaasta pikkuste kursuste vormis.

6. Õpilase kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise kord

6.1 Õpilane võetakse kooli vastu avalduse või tema vanema avalduse alusel, kui õppur on noorem kui 18 aastat

6.2 Õpilase või tema vanema vahel sõlmitakse leping.

6.3 Otsustuse õpilase kooli vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor.

6.4 Õpilane arvatakse koolist välja isikliku või tema vanema kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel.

6.5 Kool loetakse lõpetatuks kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.

6.6 Kooli lõpetamist tõendab kooli tunnistus.

7. Õpilaste õigused ja kohustused

7.1 Õpilasel on õigus:

7.1.1 valida oma eale, võimetele ja huvidele vastav õpperühm;

7.1.2 nõuda heatasemelist haridust;

7.1.3 tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade ning kodukorraga;

7.1.4 nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust;

7.1.5 saada teavet kooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;

7.1.6 nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud õppetundide eest;

7.1.7 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

7.2 Õpilane on kohustatud:

7.2.1 järgima huvikooli sisekorda ja kooli tegevust reguleerivaid õigusakte;

7.2.2 osalema õppetöös;

7.2.3 hoidma huvikooli kasutuses olevat vara;

7.2.3 täitma kooli ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

8. Pedagoogide õigused ja kohustused

8.1 Pedagoogidel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

8.2 Pedagoogide õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingute ja ametijuhenditega.

8.3 Pedagoogidel on õigus:

8.3.1 saada kooli direktorilt teavet õppetöö korralduse kohta ja esitada kooli direktorile ettepanekuid õppetöö korraldamise parendamiseks;

8.3.2 saada õppetöö korraldamiseks vajalikud õppevahendid ja turvalised töötingimused.

8.4 Pedagoogidel on kohustus:

8.4.1 tagada õpilastele võimalused õppekava täitmiseks;

8.4.2 luua õppekeskkond, mis tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl;

8.4.3 tagada kooli häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.

9. Teiste töötajate õigused ja kohustused

9.1 Teistel töötajatel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

10. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

10.1 Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 14 päeva enne õppetöö algust.

10.2 Õppemaksu suurus määratletakse kooli ja õpilase vahelises lepingus.

10.3 Õppemaksust kedagi ei vabastata, õppetoetusi ei anta. Õppemaksu soodustusi tehakse heade õppetöö tulemuste ning majanduslike raskuste korral õpilase või lapsevanema (hooldaja) poolt direktorile esitatud kirjaliku avalduse alusel.

11. Kooli tegevuse lõpetamise kord

11.1 Pidaja on kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras kooli tegevuse lõpetamise, kui:

11.1.1 kooli pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;

11.1.2 kooli pidaja on võtnud vastu otsuse, et kooli edasine tegevus on muutunud mitteotstarbekaks;

11.1.3 kooli lõpetamine on seadusega ette nähtud.

11.2 Kooli tegevuse lõpetamisest teavitatakse õpilasi, töötajaid ning Haridus- ja Teadusministeeriumit vähemalt neli kuud ette.