Õppekava

Tõstamaa Mõisa Huvikool

Käsitöö õppekava

Õppekava lühikirjeldus

Tõstamaa Mõisa Huvikoolis toimub õppetegevus käsitöö õppekava alusel. Õppekava on kooskõlas huvikooli seaduse, huviharidusstandardi ja huvikooli põhikirjaga. Õppekava alusel on koostatud ainekavad erinevatele vanuseastmetele.

Tõstamaa Mõisa Huvikooli õppekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö kooli poolt pakutavates valdkondades. Registreerimise järgselt on selleks käsitöö valdkond.

Käsitöö õppekavas on kirjeldatud õppekava eesmärke ja õpiväljundeid, õppe kestust ja korraldust, õppesisu ning tagasisidestamist.

 

Õppe eesmärgid

Õppekava eesmärgid:

·       loova mõtlemise, eneseväljendusjulguse ja  algatusvõime ergutamine

·       ilumeele ja isikupärase väljendusoskuse arendamine

·       motoorsete võimete arendamine

·       praktiliste, igapäevaeluks vajalike oskuste  õpetamine

·       kultuuritraditsioonide tutvustamine ja pärandtehnoloogiate õpetamine

·       kaasaegse tehnoloogia kasutamise õpetamine

·       tahtejõu kasvatamine, järjekindluse ja keskendumisvõime arendamine

·       kriitikameele arendamine ja tolerantsuse kasvatamine

·       kunstielamuste ja meelelahutuse pakkumine, tundeelu rikastamine

·       kujundilise ja ruumilise mõtlemise arendamine

·       huvi äratamine ümbritsevate visuaalsete nähtuste vastu

·       korraarmastuse ja korrektsuse õpetamine

·       säästva ja hooliva ellusuhtumise kujundamine

·       ohutusnõuete õpetamine ja nende järgimise vajalikkuse teadvustamine

 

Õpiväljundid

Käsitöö õppekava läbinuna õppur:

·       tunneb pärimustehnoloogiate ajaloolist tausta tekkisid  ja tunneb kultuuritraditsioone

·       oskab kasutada lihtsamaid lõikeid

·       genereerib loovalt ideid,

·       tutvustab enda ideid teistele

·       pakub tehnilisi ja kunstilisi lahendusi ideede teostamiseks

·       valib sobivad materjalid ja vahendid idee teostamiseks

·       käsitseb oskuslikult käsitöös kasutatavaid töövahendeid ja materjale

·       omab ülevaadet kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioonidest

·       tunneb eakohaseid pärandtehnoloogilisi töövõtteid ja oskab neid praktikas kasutada

·       oskab seadistada ja kasutada tavaõmblusmasinat ning katte-ja overlokmasinat

·       oskab kasutada tehnoloogiapõhiseid töövahendeid

·       viib alustatud tegevuse lõpule vastavalt eesmärgile ja kavandile

·       töötab iseseisvalt suulise ja/või kirjaliku tööjuhendi järgi

·       võrdleb antud kriteeriumite alusel enda ja teiste töid

·       sõnastab hinnangu enda ja teiste poolt valmistatud tööde kohta

·       kasutab hinnangu andmisel konstruktiivset kriitikat ja on salliv erinevuste suhtes

·       huvitub näituste külastamisest ja näitustel osalemisest

·       osaleb oma panusega ühistes ettevõtmistes

·       kavandab ja loob omaloomingulisi esemeid

·       kasutab oma töödes inspiratsiooni aastaaegade vaheldumiset, rahvakalendri tähtpäevadest, suursündmustest jms

·       teostab oma tööd korrektselt ja puhtalt

·       koristab oma töökoha ja hoiab korras töövahendid

·       teab ja järgib tööriistade ja masinate kasutamisel kehtivaid ohutusnõudeid

·       viimistleb tööd nõuetekohaselt

·       hoiab loodust, säästab materjale

·       aitab kaasõpilasi jt abivajajaid

 

Õppe kestus (maht)

Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.

Õppeaasta kestab 36 õppenädalat:

·       16 õppenädalat septembri esimesest täisnädalast kuni jõuludeni ja

·       20 õppe-nädalat jaanuari teisest täisnädalast kuni mai lõpuni.

·       Tund toimub üks kord nädalas 2 akadeemilist tundi korraga (va siis kui tund satub  riiklikule pühale).

oppe kestvus huvikool

 

Õppe korraldus

Õppeaine toetab rahvusliku ja paikkondliku identiteedi kujunemist, rahvuskultuuri säilimist ja järjepidevust.

Seetõttu on tehnoloogiate õppimise kõrval on olulisel kohal teadmised meie kultuuriloost, kohalikust ajaloost; kirjeldused kuidas neid samu esemeid valmistasid meie esivanemad, kust saadi materjale, millised olid kaunistusviisid ja millist tähendust omasid kasutatud ornamendid.

Kuna käsitööoskuste  edasiandmise järjepidevus peredes on vahepeal katkenud, siis on käsitöö õppekava eesmärgiks seda lünka täita - kasvatada kultuuriteadlikku kodanikku ja anda talle eluks vajalikud praktilised oskused.

Õppekavale sisenemiseks eelpädevusi vaja ei ole.

Õppegrupi maksimaalne suurus on 16 õppurit.

Õpe koosneb teoreetiliste teadmiste omandamisest ja praktilisest tegevusest nii individuaalselt kui grupitööna.

Praktilisi töid teostades kombineeritakse õpetatavaid tehnoloogiaid omavahel.

Õppetööd viivad läbi erialase ettevalmistusega pedagoogid ja eriala spetsialistid.

Õppeprotsess jaguneb kaheks astmeks

Algaste – I - IV kl. õpilased, õppeaeg 1- 4 õppeaastat

-        õppetegevus on korraldatud eeldusel, et õpilastel puuduvad või on väga vähesed  eelnevad teadmised ja oskused käsitöös. Seetõttu teeb terve õpperühm samaaegselt ühesuguseid töid enamvähem ühesuguses tempos. Kiirematele antakse samalaadseid või eelnevalt õpitud tehnoloogiates lisatöid.

Keskaste – V - IX kl. õpilased, õppeaeg 1- 4 õppeaastat

-        õppetegevus on korraldatud paindlikult. Lisaks kavakohaste tehnikate ja teemade õppimiseks tehtavatele praktilistele töödele on õpilastel on võimalus teostada enda ideid. Õpetaja aitab leida õpilase idee teostamiseks ea- ja õppekavakohased tehnoloogilised lahendused. Õppetöö ja juhendamine on suures osas individuaalne. Keskastme ainekavas sisalduvad teemad on valitud arvrestusega, et õpilane on algastmes või üldhariduskooli käsitöö tundides omandanud teatud eelteadmised ja oskused. Samas, kui õpilane asub keskastme ringi ja selgub, et tal neid teadmisi ja oskusi pole, siis rakendatakse tema puhul individuaalset juhendamist.

 

Käsitöötehnoloogiate loend

-        Õmblemine

-        Lapi- ja aplikatsioonitehnika

-        Tikkimine

-        Heegeldamine

-        Silmuskudumine

-        Kangakudumine, gobeläänpõime

-        Vitraaži- ja mosaiigitehnika

-        Siidimaal ja batika

-        Nahatööd

-        Viltimine

-        Paberi- ja kartongitööd

-        Helmetööd

 

Käsitöötehnoloogiate õppesisu

Õppekava eesmärkide saavutamiseks kasutatakse järgnevat õppesisu.

 

Õmblemine

Teemad algastmes:

-        Erinevad materjalid ja nende kasutusvõimalused. Taimsed kiudained (puuvill, lina), loomsed kiudained (vill).

-        Niidid ja lõngad ning nende kasutamine.

-        Erineva otstarbega õmblusnõelad, nööpnõelad, nõelapadi,sõrmkübar.

-        Lõikamisvahendid: erineva suurusega käärid.

-        Mõõtmisvahendid: mõõdulint, šabloonid.

-        Joonestusvahendid: kriit, seebikild, erinevad pliiatsid.

-        Triikimisvahendid: triikrauad, triikimislaud, niisutuslapp.

-        Õmblusmasin: puhkeasend, niidistamine, lihtõmbluse ja trikotaažõmbluse kasutamine.

-        Sirged masinõmblused.

-        Pisted: eelpiste, peitpiste, üleloomispiste, sämppiste.

-        Palistused: ühekordne palistus (lõikeserv siksakkääridega, käsitsi, masinaga, sisseaetud krookpaelaga)

-        Krookimine: käsitsi eelpistega ja üleloomispistega

-        Kaunistamine: pitsiga, pärlitega, litritega, nööpidega

-        Aplikeerimine: õmblemise teel, kleepimise teel,

-        Töö lõigetega (mänguasjade õmblemise kaudu): kopeerimine, kangale paigutamine, kinnitamine ja  juurdelõikus.

-        Lappvoldi õmblemine

-        Pealeõmmeldav sirgelõikeline tasku.

-        Üleni nähtava tõmblukuga kinnis.

-        Viimistlus: puhastamine, triikimine, aurutamine.

Teemad keskastmes:

-        Materjaliõpetus:

taimsed kiudained - puuvill, lina;

loomsed kiudained - vill, siid;

keemilised kiudained - fliis

-        Materjalide omadused, kasutusvõimalused, hooldus.

-        Kangakudumine: lõimelõngad, koelõngad

-        Kanga viimistlemine: kõrvetamine, pesemine, värvimine, trükkimine.

-        Niidid ja lõngad ning nende kasutamine.

-        Õmblusvahendid: erineva otstarbega õmblusnõelad, nööpnõelad, nõelapadi,sõrmkübar, läbistaja.

-        Lõikamisvahendid: erineva suurusega käärid, siksakkäärid, rull-lõikur

-        Mõõtmisvahendid: mõõdulint, erikujulised joonlauad, šabloonid

-        Joonestusvahendid: kriit, seebikild, erinevad pliiatsid, kopeerpaber, kalka.

-        Triikimisvahendid: triikraud, triikimislaud, niisutuslapp

-        Õmblusmasinad: universaal- ja äärestusõmblusmasin.

-        Masinate kasutamine ja hooldamine.

-        Töövahendite õige ja otstarbekas kasutamine, hooldamine.

-        Pisted: eelpiste, peitpisted, järelpiste, üleloomispiste, sämppiste, tikkpiste, varspiste, ahelpiste, ristpiste

-        Masinpisted (siksakpiste, lihtpiste)

-        Õmblused: ühendusõmblused (lihtühendusõmblus, kõverjooneline lihtühendusõmblus)

-        Äärestamine: käsitsi äärestamine (siksakkääridega, üleloomispistega, sämppistega); õmblusmasinaga äärestamine (siksakpistega, äärestusmasinaga).

-        Palistused: ühekordne palistus (lõikeserv siksakkääridega, käsitsi, masinaga, liimikile- ga); kahekordne palistus (masinaga),

-        Krooked: voltkrooge, seotava nööri või  paelaga krooked, kummipaelaga ilukrooked,

-        Kaunistamine: paelaga, riidest kaunistusnööriga, pitsiga, pärlitega, litritega.

-        Aplikeerimine: õmblemise teel, kleepimise teel, viltaplikatsioonid,

-        Lihtsad lõiked (mänguasi, kott, seelik, T-särk)

-        Juurdelõikus. Õmblustöö kavand. Mõõtmine.

-        Töö lõigetega: kopeerimine, vastavus mõõtudele, kangale paigutamine, kinnitamine juurdelõikus.

-        Voldid: vastandvolt, lappvolt.

-        Lõhikute töötlemine: lahtine lõhik.

-        Sisselõigete töötlemine

-        Tõmblukuga suletavad kinnised: üleni nähtava tõmblukuga kinnis, täielikult kaetud tõmblukuga kinnis,

-        Kandiga töötlemine: lõikekohane kant

-        Spetsiaalmasinaga õmmeldav nööpauk.

-        Kannata nööbi ja kannaga nööbi õmblemine

-        Viimistlus: puhastamine, triikimine, pressimine, aurutamine.

-        Tekstiilesemete hooldus ja vastavad tingmärgid: triikimismärgid ja pesemismärgid

 

Lapi- ja aplikatsioonitehnika

Teemad algastmes:

-        Materjalid: kangad  ning nende õmblemiseks sobivad niidid ja lõngad.

-        Töövahendid: õmblusmasin, nõelad, nööpnõelad, käärid, šabloonid, pliiatsid

-        Kangaste lõikamine: kujundite lõikamine käsitsi

-        Tükkide kokkuõmblemine, aplikeerimine: käsitsi kokkuõmblemine üleloomispistega,  eelpistega, sämppistega, eelpistega, sämppistega masinaga

-        Lapitöö pinnalaotus: ruuduline pind, triibuline pind, viisnurkadest pall

-        Vatiiniga täitmine.

Teemad keskastmes:

-        Materjalid: kangad  ning nende õmblemiseks sobivad niidid ja lõngad.

-        Vatiinitüübid, pealiskangas, alusriie e. Vooder.

-        Töövahendid: õmblusmasin, nõelad, nööpnõelad, käärid, ketaslõikur, lõikematt, ketaslõikuri joonlauad, šabloonid, pliiatsid

-        Kangaste lõikamine: kujundite lõikamine käsitsi, ketaslõikuriga

-        Tükkide kokkuõmblemine, aplikeerimine: käsitsi kokkuõmblemine üleloomispistega,  eelpistega, sämppistega, eelpistega, sämppistega; masinaga kokkuõmblemine

-        Lapitöö pinnalaotus: ruuduline pind, triibuline pind, plokk, vaheribad, ääred

-        Lapitöö kihid ja nende ühendamine

-        Teppimine: käsitsi kinnitusteppimine, teping piki õmblusjooni

-        Kantimine

-        Ruumilise eseme vatiiniga täitmine.

 

Tikkimine

Teemad algastmes:

-        Materjalid: paber, jute, villane kangas.

-        Töövahendid: õmblusnõel, sukanõel, naaskel, käärid, pliiats, kangamarker

-        Tikkimise eeltööd: mustri ülekandmine riidele või paberile.

-        Pisted: eelpiste, sämppiste, ristpisted,

-        Tikandid: eelpistetikand, ristpistetikand, vabatikand

-        Tikandi viimistlemine: aurutamine

Teemad keskastmes:

-        Materjalid: riidematerjalid ja nendega sobivad tikkimislõngad ja –niidid, abikangad ja –materjalid (jute)

-        Töövahendid: õmblusnõelad, sõrmkübar, käärid, raam, pliiatsid

-        Tikkimise eeltööd: mustri ülekandmine riidele, riide raamipanek, tööproov

-        Pisted: eelpiste, tikkpiste, sämppiste, ristpisted, ahelpisted, linnusilmapiste, tähepiste, madalpiste, mähkpiste

-        Tikandid: eelpistetikand, varspistetikand, madalpistetikand, ristpistetikand, ahelpistetikand, lilltikand

-        Masintikand: erinevate kaunistuspistete ja värviliste niitide omavaheline kombineerimine

-        Rahvuslik tikand

-        Tikandi viimistlemine: aurutamine

Heegeldamine

Teemad algastmes:

-        Materjalid  ja neile vastavad töövahendid: erineva jämedusega heegelnõelad ja lõngad ning muud materjalid

-        Näppudega heegeldamine

-        Heegelnõela hoidmine

-        Põhisilmused: algsilmus, ahelsilmus, kinnissilmus

-        Edasi-tagasi heegeldamine, üleminek ühelt heegelrealt teisele, heegeldise lõpetamine.

-        Kahe või enama  värvi lõngaga heegeldamine

-        Heegelääris: ääristamine kinnissilmustega, nurk

Teemad keskastmes:

-        Materjalid  ja neile vastavad öövahendid: erineva jämedusega heegelnõelad ja lõngad ning muud materjalid

-        Heegelnõela hoidmine

-        Põhisilmused: algsilmus, ahelsilmus, kinnissilmus, tingmärgid

-        Sambad: poolsammas, ühekordne sammas, kahekordne sammas, tingmärgid

-        Tuletatud silmused: ristsammas, nupp, tingmärgid

-        Silmuste kasvatamine ja kahandamine, sammaste grupikahandus, tingmärgid

-        Edasi-tagasi heegeldamine, üleminek ühelt heegelrealt teisele, heegeldise lõpetamine.

-        Pitsilised heegelkirjad

-        Kahe või enama  värvi lõngaga heegeldamine

-        Heegelääris: ääristamine kinnissilmustega, nurk ja tipp. Sämbud

-        Ääre- ja vahepitsid: üherealised, kaherealised  ja eri värvi lõngadega ääre- ja vahepitsid

-        Ringheegeldamine: ring, ovaal, ruut

-        Heegeldatud esemete hooldamine: pesemine, venitamine, kuivatamine, raamis kuivatamine

 

Silmuskudumine

Teemad algastmes:

-        Materjalid ja mõisted: viht, kera, tokk, lõng,

-        Töövahendid: vardad, Varraste ja lõnga sobivus

-        Ohutus kudumisel

-        Silmuste moodustamine – kudumine

-        Algsilmuste loomine ühe lõngaga

-        Parempidiste silmuste kudumine

-        Pahempidiste silmuste kudumine

-        Ääresilmused

-        Silmuste mahakudumine

-        Põhikoed: ripskude, parempidine kude,

-        Vigade parandamine: üleshargnenud silmused, valesti kootud silmused

-        Töö viimistlemine

Teemad keskastmes:

-        Materjalid ja mõisted: viht, kera, tokk, lõngavöö, heie, lõng, harutatud lõng,  riideribad

-        Töövahendid: pikad vardad, ringvardad, sukavardad, varda numbri määraja, silmuste hoidikud

-        Varraste ja lõnga sobivus

-        Ohutus kudumisel

-        Silmuste moodustamine – kudumine

-        Algsilmuste loomine ühe lõngaga

-        Algsilmuste moodustamine kahe lõngaga

-        Parempidiste silmuste kudumine

-        Pahempidiste silmuste kudumine

-        Ääresilmused

-        Silmuste kasvatamine

-        Silmuste kahandamine

-        Silmuste mahakudumine

-        Põhikoed: ripskude, parempidine kude, pahempidine kude, kirjamine, roosimine

-        Narmaste kudumine

-        Tingmärgid, koekiri

-        Tööproov

-        Ringselt kudumine

-        Vigade parandamine: üleshargnenud silmused, valesti kootud silmused

-        Töö viimistlemine

-        Kudumite hooldamine

 

Kangakudumine ja gobeläänpõime

Teemad algastmes:

-        Mõisted: kangas, rakendus, kangakiri, niietus, tallamine, sidus, lõim, koelõng

-        Kudumisvahendid: lihtteljed, gobelääniraamid

-        Töövahendid: suga, niied, kangareha, käärpuud, kangapingutaja, süstikud, nöörid

-        Materjalid: villane, ribadeks lõigatud taaskasutusmaterjal

-        Käärimine: käärimise jälgimine, tööprotsessi mõistmine

-        Lõime panek kangastelgedele: jälgimine, tööprotsessi mõistmine

-        Lõime panek raamile

-        Siduse tegemise jälgimine

-        Kudumine, põimimine

-        Kavandi järgi põimimine

-        Lihtkangad: algkangas

-        Põimkangad: kaaspõime, rüiu

-        Maalilise pinna saavutamine koematerjaliga

-        Järeltööd pärast kanga mahavõtmist

Teemad keskastmes:

-        Mõisted: kangas, rakendus, kangakiri, niietus, tallamine, sidus, lõim, koelõng

-        Kudumisvahendid: lihtteljed, kirikangasteljed, gobelääniraamid

-        Töövahendid: suga, niied, kangareha, käärpuud, kangapingutaja, süstikud, nöörid

-        Materjalid: puuvillane, villane, linane, siidlõng, ribadeks lõigatud vanad riideesemed

-        Käärimine: käärimise jälgimine ja abistamine

-        Lõime panek kangastelgedele: töögrupis osalemine ja abistamine

-        Lõime panek raamile

-        Siduse tegemine jälgimine, teooria tutvustamine

-        Kudumine, põimimine

-        Kavandi järgi põimimine

-        Lihtkangad: algkangas

-        Topeltkangad: õõskangas,

-        Põimkangad: kaas-, naast-, pärl-, rüiu

-        Maalilise pinna saavutamine koematerjaliga

-        Järeltööd pärast kanga mahavõtmist

 

Vitraaži- ja mosaiigitehnika

Teemad algastemes:

-        Paber- ja kilevitraaž

Materjalid: prožektorikile, isekleepuv kile, kalka, vitraažipaber

Vahendid: väikesed käärid, silikoon, intarsia- ja paberinoad

Töövõtted: ühekordsete ja kahekordsete kujundite lõikamine, kile ja paberi liimimine

-        Klaasile värvitud vitraaž

Materjalid: klaas, kile, klaasigutta, klaasivärvid, tinateip, kilevärvid

Töövõtted: kavand, gutta kasutamine, värvide kasutamine, värvide kinnitamine, tinateibi kasutamine

-        Mosaiigitehnika

Töövahendid: tugev tööalus, vesi, liim, kips

Kaitsevarustus ja ohutustehnika

Materjalid: kahhelkivid, nööbid, teokarbid, Mustri valik

Mosaiigi ladumine

Mosaiigi kinnitamine liimiga

Vuukide täitmine

Teemad keskastmes:

-        Klaasi ja klaasikunsti ajaloo lühiülevaade, huvitavamad faktid, näited

-        Klaasitükkide ühendamine liimisegude abil:

Materjalid ja vahendid: PVA liim, vuugitäitesegu, kile, klaasitükid

Töövõtted: Segu valmistamine, kavand ja selle kasutamine, klaasitükkide ühendamine

Materjalid: klaas, klaasiliim või silikoon, vuugitäide, mosaiigitangid, kummispaatel

Töövahendid: puidust tööalus, käärid, marker, pintsel, klaasilõikaja, elektriline klaasilihvimismasin, kaitseprillid, klaasitangid, näpitsad, joonlaud

Ohutusnõuded: noaga, lihvimismasinaga, klaasi lõikamisel

Klaasi sirgjooneline lõikamine

Kõverjooneliste kujundite lõikamine

Klaasi lihvimine

Klaasi sulatamine: sulamistemperatuurid, pudelitest lehtklaasi valmistamine, ümarate servadega klaasikildude sulatamine, lisandid sulatamisel, vormi kasutamine sulatamisel

Paber- ja kilevitraaž

Materjalid: prožektorikile, isekleepuv kile, kalka, vitraažipaber

Vahendid: väikesed käärid, silikoon, intarsia- ja paberinoad

Töövõtted: ühekordsete ja kahekordsete kujundite lõikamine, kile ja paberi liimimine

Klaasile värvitud vitraaž

Materjalid: klaas, kile, klaasigutta, klaasivärvid, tinateip, kilevärvid

Töövõtted: kavand, gutta kasutamine, värvide kasutamine, värvide kinnitamine, tinateibi kasutamine

-        Mosaiigitehnika

Töövahendid: tugev tööalus, vesi, joonistusvahendid, kivilõikamisvahendid, kivinäpitsad, joonlauad, liim, mört

Kaitsevarustus ja ohutustehnika

Materjalid: kahhelkivid, nööbid, teokarbid, klaasikillud, keraamilised ja puidust alused ja vormid

Mustri valik

Materjali lõikamine

Aluse ettevalmistamine

Kontuurjoonis

Kivikeste lisamine

Mosaiigi kinnitamine mördiga või liimiga

Vuukide täitmine

 

Siidimaal ja batika

Teemad algastmes:

-        Siid: siidi lühiajalugu, siiditee, siidiliblika areng,

-        Töövahendid: siidi hobivärvid, raam, pintslid, sool, suhkur, ajaleht ja majapidamispaber, veepihusti, föön, kleeplint, rõhknaelad, isekustuv pliiats, triikraud

-        Siidi raamile kinnitamine: rõhknaeltega

-        Kavandi tegemine ja kasutamine: kompositsioon ja värvid

-        Maalimine:

-        Gutatehnikad: kontuurtehnika, värvilised gutad

-        Soolatehnika

-        Värvi kinnitamine: triikimisega

-        Viimistlemine: narmastamine

-        Sidumisbatika

-        Materjalid ja töövahendid: kangad, sidumismaterjal, värvimisnõu, värvid

-        Erinevate mustrite sidumine: sõlme sidumine, kokkukortsutamine, riide nööriks keerutamine, rõngaste ja ringide sidumine

-        Kasutusvõimalused

-        Tilgatrükk kangavärvidega

Teemad keskastmes:

-        Siid: siidi ajalugu, siiditee, siidiliblika areng, siidi tootmine, siidi koostis, siidi omadused, kuidas siidi ära tunda, siidi hooldamine

-        Erinevad siidmaterjalid

-        Töövahendid: siidi hobivärvid, raam, pintslid, sool, suhkur, nõel ja niit, ajaleht ja majapidamispaber, veepihusti, föön, kleeplint, kummikindad, rõhknaelad, isekustuv pliiats, triikraud

-        Siidi raamile kinnitamine: rõhknaeltega, niidi ja nõelaga, kummiga

-        Kavandi tegemine ja kasutamine: kompositsioon ja värvid

-        Maalimine:

-        Batikatehnikad: kraklee, kraapimine

-        Gutatehnikad: kontuurtehnika, graafiline gutatehnika, värvilised gutad

-        Akvarellitehnika

-        Väljapesutehnika

-        Soolatehnika

-        Värvi kinnitamine: triikimisega

-        Viimistlemine: käsitsi palistamine, õmblusmasinaga äärestamine, narmastamine

-        Vahabatika

-        Ajalugu

-        Materjalid ja töövahendid: kangas, isekustuv pliiats, raam, rõhknaelad, kileteip, nõel ja tugev niit, värvipintslid, vahapintslid, trükipakk, vahasegu, vahasulatusanum, elektripliit, värvid, värvimisnõu, kummikindad, paberkäterätid, ajalehed, triikraud

-        Töö käik: kavandamine, riide pingutamine raamile, vahasegu kuumutamine, vaha kandmine kangale, kanga värvimine, kortsutamine, kraapimine, viimane värvimine, vaha väljatriikimine

-        Sidumisbatika

-        Ajalugu

-        Materjalid ja töövahendid: kangad, sidumismaterjal, värvimisnõu, värvid

-        Eeltööd: materjali pesemine, töö kavandamine

-        Erinevate mustrite sidumine: sõlme sidumine, kokkukortsutamine, riide nööriks keerutamine, rõngaste ja ringide sidumine

-        Mustrite õmblemine ja krookimine: eelpistes jooned, üleloomispistes jooned, motiivid

-        Kanga voltimine: ühes suunas, rombiline pind, kahes suunas

-        Volditud kanga sidumine klotside vahele: ruutudega pind, rombidega pind, kolmnurkadega pind, kilpkonnamuster, lilleõietriip

-        Kanga sidumine ümber südamiku

-        Valemeetod ehk vahetu värvimine: kanga raami kinnitamine, vaha kangale kandmine, korduv vahatamine ja värvimine

-        Värvimine

-        puuvillane ja linane materjal,

-        siid ja villane materjal,

-        kahe või enama värviga,

-        äraspidine batika

-        Kasutusvõimalused

 

Nahatöö

Teemad algastmes:

-        Nahk tootmine, nahkesemed Eesti rahvatraditsioonis

-        Töövahendid: lõikamis- ja voolimisvahendid

-        Materjalid: nahk,  riie, papp, liim, kliister,

-        Ettevalmistavad tegevused: naha lõikamine, naha särfimine

-        Tehnikad ja kaunistusvõtted: nahavoolitehnika, põletustehnika, nahapõimetehnika

-        Viimistlustööd

-        Nurkade ja ümarate servade töötlemine

Teemad keskastmes:

-        Ülevaade nahatöö ajaloost, nahkesemed Eesti rahvatraditsioonis

-        Töövahendid: metalljoonlaud, raspel, auguraud, lõikamis- ja voolimisvahendid,

-        Materjalid: nahk, riie, paber, kalka, papp, liim, kliister,

-        Ettevalmistavad tegevused: naha lõikamine, naha särfimine

-        Tehnikad ja kaunistusvõtted: nahalõiketehnika, nahavoolitehnika, põletustehnika, nahaaplikatsioon, nahaintarsia ja –mosaiik, nahabatika, nahapõimetehnika

-        Viimistlustööd

-        Nurkade ja ümarate servade töötlemine

 

Viltimine

Teemad algastmes:

-        Villa saamislugu

-        Töövahendid: kraasid, viltimisnõelad, poroloon või hari nõelviltimise aluseks, vormid  Materjal: villavatt, villaheie, villane kangas, taaskasutatavad villased esemed

-        Villa kraasimine

-        Kuivviltimine – nõelviltimine

-        Villasele aluskangale viltimine, villamaal

-        Viltimismasina kasutamine

Teemad keskastmes:

-        Viltimise ajalugu, villa töötlemine Eestis ja mujal

-        Töövahendid: spetsiaalne alus või vett-taluv laud, plast vm vett-taluv materjal lõike jaoks, käärid, pesuseep, kausid, rull, pihustipudel, viltimisnõelad, poroloon või hari nõelviltimise aluseks, vormid

-        Materjal: villavatt, villaheie, villane lõng, villasisaldusega efektlõngad, villane kangas, siid vm õhuke kangas, pits, taaskasutatavad villased esemed

-        Märgviltimine – massaažitehnika

-        Tasapinnaline töö: pildi kihid, tüll abivahendina, viltimine

-        Ruumiline ese: lõike tegemine (kokkumineku protsendi arvestamine), villakihtide moodustamine, viltimine, pesemine, tööle vormi andmine

Märgviltimine – rullviltimine

-        Villakihtide moodustamine

-        Töö rulliks keeramine, kinnitamine, rullimine

-        Pesemine, tööle vormi andmine

-        Nunovilt

-        Kuivviltimine – nõelviltimine

-        Villasele aluskangale viltimine, villamaal

-        Ruumilise eseme viltimine: detailide valmistamine, detailide ühendamine

-        Viltimismasina kasutamine

-        Erinevate tehnikate kombineerimine

 

Paberi ja kartongitööd

Teemad algastmes:

-        Töövahendid ja materjalid ja nende kasutamine: paber, papp, liimid, käärid, raskused

-        Töövõtted: paberi ja papi lõikamine kääridega, paberi kleepimine papile, lihtsate liimi pealekandmine

-        Mapi valmistamine

-        Karpide valmistamine: torudest ümarkarbi valmistamine

-        Ilupaberite valmistamine: kliistripaberid, batikpaber, tilgatrükipaber

-        Köitmine: brosüürköide

Pabervormid:

-        pabermassi valmistamine: paberi rebimine, ribastamine, leotamine, mikserdamine, nõrutamine, liimi lisamine

-        Esemete pabermassiga katmine

-        Pabermassist voolimine

-        Paberist ja paberteibist vormid

-        Voltimine

Salvrätitehnika

-        Materjalid: salvrätid, salvrätilakid, krakleemeediumid, vee baasil värvid

-        aluspinna ettevalmistamine: värvimine, kraklee-effekt

-        salvrättidelt kujundite valimine ja väljalõikamine

-        kujundi salvrätilakiga kaunistatavale esemele kinnitamine, tekstiilile, portselanile, keraamikale, klaasile, puidule

Teemad keskastmes:

-        Paberi ajaloost, paberi valmistamine

-        Töövahendid ja materjalid: paber, papp, kliister, liimid, käärid, noad, joonlauad, lõikurid, raskused

-        Töövõtted: paberi ja papi lõikamine noaga, paberi ja papi lõikamine kääridega, noa ja joonlaua hoidmine lõikamisel, paberi kleepimine papile, lihtsate pindade ületõmbamine ja vooderdamine, kliistri pealekandmine

-        Mapi valmistamine

-        Karpide valmistamine: papi murdmine karbiks, kokkupanek üksikutest detailidest, karpide kaaned, vooderdamine, ümarkarbi valmistamine

-        Ilupaberite valmistamine: kliistripaberid, vesipaberid, paberi marmoreerimine, batikpaber, tilgatrükipaber ja - kangas

-        Raamatuköitmine: eeslehtede valmistamine, poognate õmblemine plokiks, ploki töötlemine pärast õmblemist, plokiselja tihendamine, plokiselja liimitamine, raamatuploki valtsi tegemine, köitekaante valmistamine, raamatuploki kaanestamine

-        Erinevad köitmisviisid: prantsuse köide, brosüürköide

Pabervormid:

-        Käsitsi paberi valmistamine

-        Voltimine, origami

Salvrätitehnika

-        Materjalid: salvrätid, salvrätilakid, krakleemeediumid, vee baasil värvid

-        aluspinna ettevalmistamine: värvimine, kraklee-effekt

-        salvrättidelt kujundite valimine ja väljalõikamine

-        kujundi salvrätilakiga kaunistatavale esemele kinnitamine_ tekstiilile, portselanile, keraamikale, klaasile, puidule

 

Helmetööd

Teemad algastmes:

-        Tööriistad: pärlinõelad, kaelakee planeerimise alus, teljed

-        helmeniidid ja -traadid: ehtetraat, niidid, kummipael,

-        Helmed: klaashelmed, plasthelmed, metallist helmed, looduslikest materjalidest helmed

-        Lükkimine: töö paeltega , makramee, helmetraadi või –niidi lõpetamine

-        Sõlmimine: lõpetamine sõlmega, sõlmimine helmeste vahel,

-        Helmespõimingud tamiiliga

-        Kolmemõõtmelised pärlitööd

Teemad keskastmes:

-        Tööriistad: ümartangid, lapiktangid, ehterõngaste tangid, traadilõikaja, traadiotsa lihvija, viilid, haamer ja alusplokk, traadi painutamise alus, kudumisteljed, pärlinõelad, pintsett, kaelakee planeerimise alus

-        helmeniidid ja -traadid: ehtetraat, niidid, nahkniidid, kummipael, mesilasvaha, eelpainutatud ehtetraat (memory traat), metallist ketid ja traadid, vasktraat, hõbetraat, hõbetatud traat

-        Helmed: klaashelmed, plasthelmed, metallist helmed, looduslikest materjalidest helmed,

-        Käsitöölisandid: prantsuse klambrid, nahakinnitid ja spiraalotsikud, koonused ja kübarad, vahetükid, otsakinnitid, aasa või nupuga ehtenõelad, mitmerealised kinnitid, pärlitoed, ehterõngad, kõrvarõngatarvikud

-        Lükkimine: töö nahkpaeltega (libisevad sõlmed, liughelmed, nahakinnitid), helmetraadi või –niidi lõpetamine, töö eelnevalt painutatud ehtetraadiga, helmeniidi kujundamise võimalused

-        Sõlmimine: lõpetamine sõlmega, sõlmimine helmeste vahel, lõpetamine dekoratiivsõlmedega

-        Pärlid ja traat: lisanditega ripatskõrvarõngad, traadiga ripatskõrvarõngad, ketid ja ripatsid, kinnitid ja lisandid, kaunistused ja vahetükid, traatkudumid, traadiga heegeldamine

-        Helmekudumite loomine telgedel: kudumistelgede kasutamine telgedel kudumise lõpetamine

-        Helmespõimingud

-        Kolmemõõtmelised pärlitööd

 

Tagasisidestamine

Tagasisidestamise peamiseks eesmärgiks on õppuri arengu toetamine loomingulises protsessis, enesereflektsiooni arendamine ja talle eduelamuse pakkumine ning motivatsiooni tõstmine. Tagasiside suunab õppurit eesmärkide püstitamisel ja valikute tegemisel.

Koolile näitab  tagasiside õpitegevuse korraldamise efektiivsust ning võimaldab korrigeerida õpiülesandeid. Õppekava hinnatakse üle kord aastas ja viiakse sisse võimalikud muudatused.

Kuna käsitöö õppekava läbimisel on valmistatud esemet olulisem tööprotsess ise (õpitavad oskused ja omandatavad kogemused), siis toimub pidev tagasisidestamine õppetöö käigus.

Õppeaasta lõpeb näitusega 1 kord aastas, jooksvalt on parimad õpilaste tööd üleval kodulehel olevas õpilastööde pildigaleriis.

Kevadpoolaastal toimub ühismeisterdamine koos vanematega, kus õppur saab näidata oma oskusi ja tööharjumusi ning vanemad saavad tagasisidet oma lapse arengu kohta.

Õpilane saab õppe-aasta lõpus tunnistuse.  Kui õpilane on osalenud oma vanuseastme käsitööringi töös kõigil neljal õppeaastal, saab ta tunnistuse kooli lõpetamise kohta.